Warunki licencji

Postanowienia ogólne

 • Poniższe zapisy określają warunki licencji udzielane Licencjobiorcy przez Licencjodawcę obejmujące korzystanie z majątkowych praw autorskich do Fotografii wykonywanych na rzecz Licencjobiorcy w ramach usług zlecanych Licencjodawcy na podstawie Zamówienia.

Definicje

 • Licencjodawca – „photographic.pl Andrzej Paszkowski”, usługodawca i administrator strony internetowej photographic.pl, z siedzibą w Józefowie (05-420), ul. Owalna 35.
 • Licencjobiorca – klient korzystający z usług Licencjodawcy.
 • Zamówienie – zlecenie wykonania usługi wykonania zdjęć określonego produktu wraz z odpowiednią obróbką graficzną, składane przez Licencjobiorcę przy pomocy narzędzi oferowanych przez stronę internetową bądź wiadomości e-mail.
 • Fotografia – produkt (zdjęcie) powstały w wyniku realizacji przez Licencjodawcę Zamówienia złożonego przez Licencjobiorcę.

Oświadczenia Licencjodawcy

 • Licencjodawca oświadcza, iż:

  – dysponuje prawami autorskimi do Fotografii,

  – korzystanie z Fotografii przez Licencjobiorcę zgodnie z niniejszą Warunkami licencji nie będzie naruszać praw osób trzecich, w tym praw wynikających z ochrony danych osobowych,

  – w wypadku Fotografii, na których utrwalono wizerunek osób trzecich – posiada zgodę tych osób na wykorzystanie ich wizerunku w zakresie określonym w  niniejszych Warunkach.

 • W razie wystąpienia przeciwko Licencjobiorcy przez osoby trzecie z roszczeniami z tytułu naruszenia praw autorskich do Fotografii lub praw do wizerunku lub praw wynikających z ochrony danych osobowych w związku z korzystaniem przez Licencjobiorcę z Fotografii zgodnie z postanowieniami Umowy, Licencjodawca zobowiązuje się udzielić Licencjobiorcy wszelkiej pomocy.

Zakres licencji

 • Licencjodawca udziela Licencjobiorcy niewyłącznego, bezterminowego prawa do korzystania z autorskich praw majątkowych do Fotografii, bez ograniczeń terytorialnych, na następujących polach eksploatacji:

  – utrwalanie i zwielokrotnianie Fotografii – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

  – wprowadzanie do obrotu oryginału albo egzemplarzy,

  – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

 • Niniejsza licencja obejmuje prawo Licencjobiorcy do powierzania utrwalania lub zwielokrotniania Fotografii.

 • Niniejsza licencja nie obejmuje prawa Licencjobiorcy do udzielania dalszych licencji wyłącznych. Licencjobiorca może nabyć takie prawa za dodatkową opłatą, po uzgodnieniu z Licencjodawcą.

 • W celu uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, iż Licencjobiorca nie jest uprawniony do ingerowania w treść Fotografii.

Cofnięcie licencji

 • Licencjodawca ma prawo do cofnięcia licencji w razie użytkowania Fotografii przekraczającego zakres udzielonej licencji przez Licencjobiorcę lub przez podmioty, którym Licencjobiorca udzielił dalszej licencji. Strony zastrzegają, iż w takim wypadku wynagrodzenie pobrane przez Licencjodawcę nie podlega zwrotowi.
Scroll to Top
Przewiń do góry