Regulamin
świadczenia usług

 i korzystania ze strony photographic.pl

Postanowienia ogólne

 • Poniższy regulamin stanowi formę umowy pomiędzy Photographic.pl a Klientem korzystającym z usług fotograficznych oraz strony internetowej photographic.pl.
 • Usługi fotograficzne świadczone są przez Andrzeja Paszkowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą „photographic.pl Andrzej Paszkowski”, z siedzibą w Józefowie (05-420), ul. Owalna 35, NIP: 113-012-69-87, REGON: 010666607.
 • Warunki Regulaminu określają w sposób wyczerpujący prawa i obowiązki Klienta dotyczące usług świadczonych przez Photographic.pl.
 • Usługi polegają na wykonywaniu zleceń fotograficznych (przygotowanie scenografii, fotografowanie, obróbka graficzna zdjęć) według wytycznych określonych przez Klienta oraz dodatkowych wskazówek dostarczonych za pośrednictwem wiadomości e-mail oraz formularza dostępnego na stronie internetowej.

Definicje

 • Photographic.pl – „photographic.pl Andrzej Paszkowski”, usługodawca i administrator strony internetowej photographic.pl, z siedzibą w Józefowie (05-420), ul. Owalna 35.
 • Klient – Osoba korzystająca z usług Photographic.pl.
 • Zamówienie – zlecenie wykonania usługi wykonania zdjęć określonego produktu wraz z odpowiednią obróbką graficzną, składane przez Klienta przy pomocy narzędzi oferowanych przez stronę internetową bądź wiadomości e-mail.
 • Formularz zamówienia – narzędzie do składania zamówień przez Klienta.

Warunki korzystania ze strony internetowej photographic.pl

 • Korzystanie ze strony internetowej photographic.pl oznacza, że akceptują Państwo niniejszy regulamin i zasady w nim zawarte i jednocześnie ustawę o ochronie i przetwarzaniu danych osobowych.
 • Zastrzegamy sobie prawo do przechowywania danych dotyczących Klienta oraz wszystkich danych dotyczących zleceń Klienta, przez czas wymagany zgodnie z przepisami rachunkowo – podatkowymi.

Zamówienia i ich realizacja

 • Złożenie zamówienia następuje:

  – poprzez wypełnienie formularza zamówienia na stronie,

  – poprzez przesłanie maila na adres mailowy podany na stronie.

 • Zamówienie zostaje przyjęte do realizacji przez Photographic.pl, jeśli spełnione są poniższe warunki:

  – zamówienie zawiera niezbędne dane do jego realizacji,

  – Klient zaakceptował koszty zlecenia przesłane w ofercie przez Photographic.pl,

  – wszystkie produkty do sfotografowania zostały przesłane na adres podany na stronie i w ofercie.

 • Standardowy czas realizacji to okres 3-4 dni roboczych liczone od momentu odbioru przez Photographic.pl wszystkich produktów do sfotografowania. W przypadku zleceń wielkoseryjnych zastrzegamy sobie prawo do przygotowania zdjęć próbnych i przystąpienia do realizacji całego zlecenia po zaakceptowaniu zdjęć próbnych przez Klienta. Czas realizacji będzie liczony w tym przypadku od momentu akceptacji zdjęć przez Klienta.
 • Czas realizacji zleceń może się wydłużyć w przypadku konieczności zaangażowania modelek/modeli, konieczności wynajęcia większego studia, w przypadku sesji wyjazdowych bądź aranżacji nietypowej scenografii. W takich przypadkach czas realizacji uzgadniany jest z Klientem.
 • Anulowanie Zamówienia możliwe jest do momentu rozpoczęcia jego realizacji. Anulowanie zamówienia odbywa się poprzez kontakt mailowy lub telefoniczny. Ewentualne koszty przesłania produktów do/od Photographic.pl ponosi Klient. Z chwilą rozpoczęcia realizacji zamówienia nie ma możliwości odstąpienia od umowy.
 • Produkty, które miały być odesłane do Klienta „za pobraniem” (tj. za pobraniem płatności w dacie dostawy przez kuriera), a które na skutek odmowy ich podjęcia przez Klienta , nie zostały dostarczone, oczekiwać będą na ich osobisty odbiór przez Klienta w siedzibie Photographic.pl przez okres 30 dni, co nie zmienia faktu, że Photographic.pl może w każdym czasie podjąć działania zmierzające do realizacji przysługujących jej roszczeń (w szczególności o zapłatę) w stosunku do Klienta.

Odbiór zamówienia

 • Po wykonaniu zdjęć i wstępnej obróbce Klientowi udostępnione zostają próbki zdjęć (zdjęcie o małej rozdzielczości zabezpieczone znakiem wodnym) w celu ich akceptacji bądź zgłoszenia uwag.
 • Gotowe zdjęcia udostępniane są Klientowi (po zaakceptowaniu zdjęć próbnych i dokonaniu płatności) w usłudze Dropbox, z której to mogą być pobrane na komputer Klienta bądź udostępnione przez Klienta innym osobom.

Płatności

 • Klient, po zaakceptowaniu zdjęć próbnych, otrzyma fakturę pro-forma, na podstawie której powinien dokonać płatności przelewem na wskazane w fakturze konto. Płatność może być dokonana za pośrednictwem szybkich przelewów (w usłudze Przelewy24) po kliknięciu w link dostępny na fakturze.
 • Faktury:- faktury przesyłane są w formie elektronicznej, na co Klient wyraża zgodę, – dane do faktury należy wprowadzić w formularza zamówienia lub przesłać na adres mailowy; Klienci którzy nie prześlą stosownej informacji otrzymują paragon.

Reklamacje

 • Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji niezwłocznie po udostępnieniu gotowych zdjęć w przypadku stwierdzenia:

  – niezgodności zdjęć ze złożonym Zamówieniem lub,

  – uszkodzeń plików uniemożliwiającym prawidłowe wyświetlanie bądź drukowanie zdjęć.

 • Klient akceptuje fakt, iż podstawą reklamacji nie mogą być błędy wynikające z niewłaściwych bądź nieprecyzyjnych wytycznych przedstawionych przez Klienta. W celu minimalizacji tego ryzyka przedstawiane są Klientowi do akceptacji zdjęcia próbne.

 • Podstawą reklamacji nie mogą być także różnice pomiędzy wyglądem produktów a zdjęciami (zwłaszcza kolorystyka) wyświetlanych na komputerze Klienta, które to różnice mogą wynikać z indywidualnych ustawień (parametrów) komputera Klienta (kolor, proporcje, itp.). Urządzenia używane w produkcji zdjęć przez Photographic.pl są regularnie kalibrowane.
 • W przypadku zaistnienia podstaw do złożenia reklamacji, reklamacja winna być złożona w formie pisemnej.
 • Termin składania reklamacji wynosi 3 dni robocze od momentu udostępnienia gotowych zdjęć Klientowi. Reklamacje zgłaszane po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane, zlecenie zostaje uznane za zakończone a sfotografowane produkty odesłane do Klienta.
 • Photographic.pl rozpatruje złożone reklamacje w terminie 7 dni.

Prawa autorskie

 • W momencie udostępnienia gotowych zdjęć Klientowi, otrzymuje on bezterminowe prawo na dowolne, komercyjne wykorzystywanie zdjęć. Zobacz nasze Warunki licencji.
 • Zachowujemy jednak prawa autorskie do wykonanych zdjęć. Klient nie ma możliwości ich dalszej odsprzedaży bądź licencjonowania osobom trzecim. Obejmuje to sprzedaż lub licencjonowanie obrazów jako zasobów fotograficznych dla zysku, co byłoby naruszeniem umowy o prawach autorskich. Istnieje możliwość wykupienia praw autorskich, cena ustalana jest indywidualnie.
 • Zastrzegamy sobie możliwość umieszczenia zdjęć przygotowanych dla Klienta w naszym portfolio na stronie photographic.pl.

Postanowienia końcowe

 • Składając zamówienie w Photographic.pl poprzez stronę internetową lub wiadomość e-mail Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych doraźnie dla celów realizacji umowy.
 • Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania Zamówienia przez Photographic.pl, co oznacza, że w przypadku ich niepodania lub niewyrażenia zgody na ich podanie Photographic.pl nie przystąpi do realizacji zamówienia.
 • Photographic.pl nie ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
 • Photographic.pl zapewnia, że dane osobowe są chronione zgodnie z obowiązującymi w tym względzie przepisami prawa, w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich. Klienci mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia. Patrz Polityka prywatności.
 • Zawartość serwisu internetowego photographic.pl podlega całkowitej ochronie ustanowionej przez Polskie prawo autorskie i prawo własności intelektualnej. Cała zawartość strony, użyte znaki towarowe i serwisowe są zastrzeżone. Powielanie, kopiowanie, dokonywanie zmian i dystrybucja bez zgody Photographic.pl są zabronione.
Scroll to Top
Przewiń do góry